بس نوشتن از عشق
بس نگاه مرطوب

 بس نوشتن عشاق
بس نوشتن از عشق

مادرش رویا بود
پدرش از ما بود

تنش از جنس حریر
لحظه ای زیبا بود