برگ بی نای خزون
سوز بهمن، برف دی
چشم بینای بهار      
عطش حرم تموز
نا گریز حاصل عمر
نا گزیر مشق عبور
همه از عان زمان
لحظه از عان شما
غاصب این چرخ فلک
زه چه رو میتازد


برگ بی نای خزون
سوز بهمن، برف دی
چشم بینای بهار
عطش حرم تموز
نا گریز حاصل عمر
نا گزیر مشق عبور
همه از عآن زمان
لحظه از عان شما
غاصب این چرخ فلک
زه جه رو میتازد