قصه اینبار چه بود؟
سفری در رویا
شاید این بار شود
لحظه را برگرداند

 همه اش دل بودم
که چنین فرسودم


عمر من باز چه شد؟
کودکی بود خبر از عشق نبود
خبر از درد نبود
همه اش زیبا بود

 همه اش دل بودم
که چنین فرسودمکودکی ها افسوس
من چه قافل بودم
غرق عشق بازی و هال
گر چه بی دل بودم

 همه اش دل بودم
که چنین فرسودم